دستگیری دو کارمند هواوی به اتهام جاسوسی

دو کارمند هواوی در لهستان به اتهام جاسوسی برای دولت چین دستگیر شدند.

پس از بازداشت منگ وانژو ، رئیس امور مالی هواوی در کانادا، این دومین دستگیری کارمندان هواوی در دو ماه گذشته است. یکی از این دو فرد، لهستانی و دیگری دارای ملیت چینی است. متهم چینی مدیر فروش هواوی است درحالی که شخص لهستانی Pitor D یکی از مقامات بلندپایه ی اسبق آژانس امنیت ملی لهستان است که هم اکنون در آژانس ارتباطات الکترونیک لهستان مشغول به کار است.پس از بازداشت منگ وانژو ، رئیس امور مالی هواوی در کانادا، این دومین دستگیری کارمندان هواوی در دو ماه گذشته است. یکی از این دو فرد، لهستانی و دیگری دارای ملیت چینی است. متهم چینی مدیر فروش هواوی است درحالی که شخص لهستانی Pitor D یکی از مقامات بلندپایه ی اسبق آژانس امنیت ملی لهستان است که هم اکنون در آژانس ارتباطات الکترونیک لهستان مشغول به کار است.