تلگرام پاسپورت چیست ؟

با استفاده از خدمات پاسپورت تلگرام، کاربران می توانند مدارک شناسایی خود و دیگر اطلاعات تاییدیه را به پروفایل خود پیوست کنند. این پاسپورت انتقال
بیشتر بخوانید