مجله شماره ۰۱۲ – شهریور ۱۳۹۸

شماره ۰۱۲ مجله الکترونیکی دنیای تراشه (Chipset World) ، در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸ منتشر شد.

ببینید، بخوانید، گوش دهید و لذت ببرید…