مجله شماره ۰۱۰ – تیر ماه ۱۳۹۸

شماره ۰۱۰ مجله الکترونیکی دنیای تراشه (Chipset World) ، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۸ منتشر شد.

ببینید، بخوانید، گوش دهید و لذت ببرید…