مجله شماره ۰۰۸ – فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸

شماره ۰۰۸ مجله الکترونیکی دنیای تراشه (Chipset World) ، مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر شد.

ببینید، بخوانید، گوش دهید و لذت ببرید…