چرا اتحادیه کسب‌ و کارهای مجازی غیرقانونی است؟

محمدجعفر نعناکار

حقوقدان و استاد دانشگاه
چرا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی غیرقانونی است؟

پس از ایجاد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فارغ از نام بی‌مسما و اشتباه آن‌که به‌نوعی القاکننده کسب‌وکارهای غیرواقعی در مقابل کسب‌وکارهای واقعی است، بحث‌های گوناگونی پیرامون ایجاد آن و افراد و اشخاص تشکیل‌دهنده آن مطرح شد، بی‌تردید کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای الکترونیکی که با ابزارهای نوین ارتباطی ایجاد و یا توسعه داده‌شده‌اند باید در یک چارچوب و نظام خاص اقتصادی مشغول به فعالیت شوند. لذا قانون‌گذار در این خصوص اقدامات مناسبی را انجام داده و اقدام به تشکیل یک‌نهاد خاص برای تولی گری این حوزه با مشارکت بخش خصوصی کرده است. لذا در خصوص اصرار مجوز شماره ۷/۰۲/۸۱۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ اتاق اصناف ایران مبنی بر تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی با توجه به موارد ذیل به نظر می‌رسد این اتحادیه به‌صورت غیرقانونی تشکیل‌شده باشد.