چرا اتحادیه کسب‌ و کارهای مجازی غیرقانونی است؟

چرا اتحادیه کسب‌ و کارهای مجازی غیرقانونی است؟

محمدجعفر نعناکار حقوقدان و استاد دانشگاه چرا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی غیرقانونی است؟ پس از ایجاد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فارغ از نام بی‌مسما و اشتباه آن‌که به‌نوعی القاکننده کسب‌وکارهای غیرواقعی در...